Služba civilne zaštite

U organizacionom smislu Služba civilne zaštite je organizovana u dvije osnovne organizacione jedinice i to:

 • Odsjek za civilnu zaštitu, upravno-pravne, materijalno-finansijske i opće poslove
 • Profesionalna vatrogasna jedinica

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovana;
 • organizuje, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Grada;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti civilne zaštite;
 • izrađuje procjenu ugroženosti lica, objekata i zemljišta na području Grada;
 • priprema programe zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 • predlaže mjere za unapređenje organizovanja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • organizuje, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja;
 • predlaže popunjavanje štabova civilne zaštite ljudstvom i osigurava opremanje istih materijalno-tehničkim sredstvima, te organizuje i realizuje njihove obuke;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • vodi propisane evidencije iz oblasti za koju je osnovana;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.