Služba interne revizije

Služba vrši sljedeće poslove:

 

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • identifikuje rizike, ocjenjuje rizike i upravlja rizicima od rukovodioca organa uprave Grada Zenica;
 • radi na ispunjavanju zadataka i postizanju definiranih ciljeva Grada Zenica;
 • brine o ekonomičnoj, efikasnoj i djelotvornoj upotrebi resursa;
 • brine o čuvanju sredstava Grada Zenica od gubitka kao rezultata svih vidova nepravilnosti i prevara;
 • brine o integritetu i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja;
 • priprema prijedloge propisa i drugih akata iz oblasti interne revizije kao što su : Strateški plan interne revizije, Pravilnik interne revizije, godišnji planovi interne revizije i slično;
 • vodi brigu o adekvatnoj implementaciji odobrenih planova interne revizije;
 • vrši poslove na osiguravanju kvaliteta aktivnosti interne revizije u skladu sa pravilima izdatim od CHJ FMF;
 • provedbu interne revizije budžetskih korisnika Grada Zenica;
 • provedbu interne revizije pravnih lica u većinskom vlasništvu Grada Zenica;
 • izradu izvještaja o obavljenim revizijama te izradu godišnjeg izvještaja o aktivnostima interne revizije;
 • prati realizaciju datih preporuka navedenih u izvještaju o obavljenoj internoj reviziji;
 • saradnja sa CHJ FMF i Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH;
 • obavlja operativno-tehničke i druge poslove za potrebe interne revizije;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu oblast interne revizije u Federaciji BiH.