Služba kabineta gradonačelnika

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • obavlja normativno - pravne, stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Gradonačelnika za koje nisu nadležne službe za upravu;
 • obavlja poslove obrade zahtjeva stranaka upućenih Gradonačelniku, te upućuje odgovore i obavijesti po podnesenim zahtjevima;
 • učestvuje u poslovima koordinacije i saradnje sa gradskim službama za upravu i drugim službama i organizacionim jedinicama;
 • priprema i donosi rješenja u postupcima u kojima je utvrđena nadležnost Gradonačelnika;
 • vrši protokolarne poslove za potrebe Gradonačelnika, dogovaranje sastanaka, posjeta, prijema delegacija;
 • obavlja poslove izrade stručnih analiza i priprema izvještaje i informacije za potrebe Gradonačelnika;
 • organizuje, provodi i nadzire obavljanje poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom;
 • vrši stručne poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu Gradonačelnika, pomoćnika Gradonačelnika i rukovodioca službi putem pripremanja saopćenja za javnost i drugih informativnih materijala;
 • organizuje konferencije za štampu i novogodišnje press konferencije uz prezentaciju rezultata poslovne godine na izmaku;
 • organizuje medijska praćenja rada Gradonačelnika i sjednica Gradskog vijeća;
 • učestvuje u pripremi, izradi i medijskom praćenju programa obilježavanja svih događaja koji su od važnosti za Grad;
 • vrši poslove pripreme, uređivanja i izdavanja određenih informativnih biltena i publikacija;
 • priprema i po potrebi dostavlja Gradonačelniku izvode iz štampe u kojima se tretiraju pitanja iz nadležnosti Grada;
 • vrši kompjutersku obradu i pohranjivanje natpisa iz štampe koji se odnose na rad Grada;
 • vrši studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove komunikacija s javnošću putem sredstava javnog informisanja i drugih oblika posredne i neposredne komunikacije sa građanima;
 • vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe Grada (objave, konkursi, tenderi, čestitke i slično);
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije Grada;
 • evidentira i čuva dokumentaciju o radu Gradonačelnika;
 • vrši personalne poslove iz nadležnosti ljudskih resursa, te poslove upravljanja ljudskim resursima;
 • prati postupke usvajanja općih akata iz oblasti kadrovske problematike i stara se o zakonitoj primjeni istih;
 • prati postupke usvajanja općih akata iz oblasti normativno – pravnih poslova i stara se o zakonitoj primjeni istih;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.