Služba kabineta gradonačelnika

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • obavlja normativno-pravne, stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Gradonačelnika za koje nisu nadležne službe za upravu;
 • obavlja poslove obrade zahtjeva stranaka upućenih Gradonačelniku, te upućuje odgovore i obavijesti po podnesenim zahtjevima;
 • učestvuje u poslovima koordinacije i saradnje sa gradskim službama za upravu i drugim službama i organizacionim jedinicama;
 • vrši najsloženije poslove kabineta Gradonačelnika i drugih gradskih službi;
 • priprema i donosi rješenja u postupcima u kojima je utvrđena nadležnost Gradonačelnika;
 • vrši kabinetske protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Gradonačelnika;
 • obavlja poslove izrade stručnih analiza i priprema izvještaje i informacije za potrebe Gradonačelnika;
 • evidentira i čuva dokumentaciju o radu Gradonačelnika;
 • provodi sve postupke po Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine za potrebe Grada, te obavlja sve poslove u vezi s istim zakonom;
 • obavlja poslove nabavke i čuvanja inventara, opreme i potrošnog materijala;
 • vodi potrebne evidencije ulaza i izlaza robe  - knjigu skladišta, kao pomoćnu knjigu glavne knjige trezora;
 • vrši personalne poslove, te poslove upravljanja ljudskim resursima;
 • obavlja normativno-pravne poslove izrade internih akata Službe (pravilnici, uputstva i slično), kao i općih akata (po potrebi);
 • prati postupke usvajanja općih akata iz oblasti kadrovske problematike i stara se o zakonitoj primjeni istih;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.