Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite, stambenih poslova i društvenih djelatnosti;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite, stambenih poslova i društvenih djelatnosti;
 • stara se o socijalno statusnim pitanjima porodica šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida;
 • pruža pravnu i drugu pomoć članovima porodica šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida;
 • vodi knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite i stambenih poslova;
 • vrši obračun i pripremu isplata za korisnike iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • pruža potrebne informacije u vezi prava i obaveza izbjeglica, njihovog povratka i pružanja pravne pomoći u rješavanju spornih pitanja;
 • vrši kontrolu korištenja stanova kojima raspolaže Grad;
 • stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz ovih oblasti na području Grada;
 • učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, te prati i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o svim raseljenim licima uz saradnju sa drugim službama;
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti brige o djeci, obrazovanja, odgoja, kulture, fizičke kulture i sporta;
 • vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanova i organizacija u oblasti društvenih djelatnosti;
 • vrši nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlaštenja u oblastima društvenih djelatnosti;
 • stara se o naplati prihoda iz svoje nadležnosti;
 • prati izvršavanje kapitalnih projekata iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima, te po okončanju projekta dostavlja Službi za finansije dokumentaciju o stavljanju investicije u upotrebu;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.