Služba za boračko-invalidsku zaštitu

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • rješava statusna pitanja porodica šehida, palih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • pruža pravnu i drugu pomoć članovima porodica šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
 • vodi obračune i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite
 • vrši obračun i pripremu isplata za korisnike iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.