Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana, te preduzima druge upravne mjere i radnje određene zakonom i podzakonskim propisima;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti ekologije, komunalnih i inspekcijskih poslova;
 • vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za Grad i nekategorisanih puteva;
 • vrši prenesene poslove u skladu s odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu s propisanim nadležnostima;
 • vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadležnosti službe;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije komunalnih projekata;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima;
 • vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća i vrši koordiniranje njihovih aktivnosti;
 • priprema programe mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga;
 • predlaže programe i mjere zaštite čovjekove okoline;
 • preduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja u oblastima prostornog uređenja, komunalnih djelatnosti i dr. u pogledu izvršavanja propisa od strane pravnih lica i građana, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima;
 • vrši inspekcijski nadzor iz urbanističko-građevinske oblasti (prostorno uređenje), komunalnih djelatnosti i dr.;
 • djeluje i preventivno u cilju podsticanja društvene discipline u izvršavanju propisima određenih oblasti;
 • donosi rješenja u prvostepenom postupku i ostale potrebne odluke;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjene zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • stara se o naplati prihoda iz svoje nadležnosti;
 • prati izvršavanje kapitalnih projekata iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima, te po okončanju projekta dostavlja Službi za finansije dokumentaciju o stavljanju investicije u upotrebu
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.