Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana, te preduzima druge upravne mjere i radnje određene zakonom i podzakonskim propisima;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti ekologije, komunalnih poslova, cestovne infrastrukture, vodoprivrede i mjesnih zajednica;
 • vrši poslove redovnog i investicionog održavanja gradskih ulica,lokalnih i nerazvrstanih cesta od interesa za Grad
 • vrši poslove redovnog održavanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i pripadajuće opreme cestovne infrastrukture i pripadajućih objekata
 • vrši poslove održavanja vodotoka II kategorije,sanaciju i rekonstrukciju lokalnih vodovoda i kanalizacione mreže
 • vrši poslove održavanja gradskog zelenila i kontrolu održavanja komunalne higijene Grada
 • vrši poslove iz oblasti ekologije koji su joj zakonom dati u nadležnost
 • vrši poslove održavanja i izgradnje javne rasvjete
 • vrši poslove iz oblasti saobraćaja koji su joj zakonom dati u nadležnost
 • vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadležnosti službe;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti ekologije, komunalnih poslova, cestovne infrastrukture, vodoprivrede i mjesnih zajednica;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije ekoloških projekata, projetakta cestovne infrastrukture i vodoprivrede, te ostalih projekata iz nadležnosti službi;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima iz svih oblasti za koje je nadležna Služba;
 • osigurava usklađenost budžetskog planiranja i Programa javnih investicija (PJI) s razvojnim prioritetima Grada, a koji je je u nadležnosti Službe;
 • vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća i koordiniranje njihovih aktivnosti;
 • priprema programe mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga;
 • predlaže programe i mjere zaštite čovjekove okoline;
 • donosi rješenja u prvostepenom postupku i ostale potrebne odluke;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjene zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe građana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih stručnih tijela mjesnih zajednica;
 • vodi evidencije o bitnim pokazateljima stanja u mjesnim zajednicama i aktivnostima koje se poduzimaju;
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove obezbjeđenja neposrednog učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga rada organa mjesnih zajednica;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.