Služba za finansije

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti budžeta, finansija, računovodstva, javnih nabavki i ostalih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene zakonom;
 • izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata iz oblasti za koju je nadležna;
 • rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evedencija;
 • izrađuje nacrt i prijedlog budžeta, izmjene i dopune budžeta i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Grada i organizuje javnu raspravu o istim;
 • izrađuje prijedlog završnog računa, periodične obračune i periodične godišnje izvještaje o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičko-informativne materijale za Gradsko vijeće, Gradonačelnika, kantonalne, federalne i druge organe u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
 • vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Grada, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • obavlja sve poslove vezane za izvršenje budžeta Grada;
 • obavlja sve poslove vezane za vođenje knjigovodstvenih obaveza Grada po osnovu kredita;
 • vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, kao i druge poslove računovodstva, (obračun i isplate plaća i naknada zaposlenicima, plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Grada, obračun i isplate svih naknada za gradske vijećnike i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje Grada);
 • koordinira rad drugih službi i kompletira dokumentaciju u vezi popunjene Izjave o fiskalnoj odgovornosti Gradonačelnika;
 • prati naplatu komunalnih taksi u komunikaciji sa Poreskom ispostavom;
 • izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Službe;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.