Služba za finansije

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu istih evidencija;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • vrši poslove vezane za izradu i izvršenje budžeta Grada, izradu godišnjeg obračuna budžeta, privremeno finansiranje i izmjene i dopune budžeta;
 • vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove;
 • vodi gradski trezor i sve poslove vezane za trezorsko poslovanje Grada;
 • vrši obračun i isplatu plaća za sve korisnike gradskog budžeta;
 • vrši obračun i isplatu naknada za gradske vijećnike, državne službenike i namještenike;
 • priprema sve finasijske i računovodstvene izvještaje shodno zakonskim i drugim aktima;
 • prati izvršavanje svih kapitalnih projekata  koje vodi Grad u skladu sa zakonom i drugim propisima, a u saradnji sa službama koje u okviru svoje nadležnosti vode kapitalne projekte;
 • organizuje i vodi aktivnosti provođenja eksterne revizije finansijskih izvještaja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.