Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu istih evidencija;
 • priprema prijedloge akata iz oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih poslova i poslova katastra;
 • vodi upravne postupke iz oblasti imovinsko-pravnih i drugih stvarno-pravnih poslova (eksproprijacije, deeksproprijacije, uzurpacije, davanja na korištenje građevinskog zemljišta, utvrđivanje prava na gradskom građevinskom zemljištu, provodi prethodne i pripremne radnje vezano za prodaju gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije, neposredne pogodbe, pravo građenja i zamjene nekretnina i slično);
 • vodi evidenciju o nekretninama upisanim u katastarskom operatu, kao i nosiocima prava na istim nekretninama;
 • održava javni registar nekretnina u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru zemljišta;
 • vrši pripremu katastarskih općina za izlaganje i proces harmonizacije;
 • utvrđuje promjene nastale na zemljištu i zgradama, iste evidentira i provodi ih kroz katastarski aparat;
 • prikuplja podatke o postojećim komunalnim uređajima, usaglašava planove komunalnih uređaja, vrši kartiranje i iscrtavanje komunalnih uređaja, izrađuje grafički pregled komunalnih uređaja, održava ažurnim katastar komunalnih uređaja;
 • vrši iskolčavanje vodova i podzemnih objekata po zahtjevima koji uslijede poslije snimanja istih za potrebe korisnika ili projektovanja;
 • izdaje prepise i kopije vodova ili njihovih dijelova,
 • vrši provođenje elaborata komunalnih uređaja urađenih od strane ovlaštenih subjekata;
 • obavlja stručne poslove za potrebe organa uprave, Gradskog pravobranilaštva Zenica i drugih pravnih subjekata;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana;