Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Služba vrši sljedeće poslove:

 

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i vodi propisane službene evidencije;
 • izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu istih evidencija;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih poslova i poslova katastra;
 • vrši stručne poslove u imovinsko-pravnim i drugim stvarno-pravnim odnosima na nekretninama (eksproprijacije, uzurpacije, nacionalizacije nepokretnosti, davanja na korištenje građevinskog zemljišta i slično);
 • vodi evidenciju o nekretninama, kao i nosiocima prava na nekretninama, te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije;
 • vrši pripremu katastarskih općina za izlaganje i izlaže ih na javni uvid;
 • utvrđuje promjene nastale na zemljištu i zgradama, iste evidentira i provodi ih kroz katastarski aparat;
 • obavlja vještačenja za potrebe organa uprave i drugih pravnih subjekata;
 • stara se o naplati prihoda iz svoje nadležnosti;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.