Služba za inspekcijske poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana, te preduzima druge upravne mjere i radnje određene zakonom i podzakonskim propisima;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti inspekcije;
 • poduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja radi izvršavanja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora;
 • poduzima preventivne mjere u skladu sa Zakonom;
 • nalaže upravne mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju zakona i drugih propisa;
 • preduzima inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja u oblastima prostornog uređenja i građenja, sanitarne i komunalne djelatnosti, oblasti lokalnih cesta i dr., u pogledu izvršavanja propisa od strane pravnih lica i građana, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • vrši inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.