Služba za normativno-pravne poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

  • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
  • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
  • prati postupke usvajanja općih akata iz oblasti normativno – pravnih poslova i stara se o zakonitoj primjeni istih;
  • pružu stručnu pravnu pomoć gradskim službama pri rješavanju pojedinačnih pravnih pitanja;
  • učestvuje u izradi nacrta i prijedloga normativnih akata u saradnji sa gradskim službama;
  • vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu općih akata iz nadležnosti gradske uprave;
  • priprema i izrađuje informacije i analize koje se odnose na normativno-pravne poslove iz nadležnosti gradske uprave;
  • redovno prati donošenje novih, te dopune i izmjene postojećih zakona i drugih propisa koji se odnose na rad gradskih službi i sektora;
  • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
  • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.