Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu istih evidencija;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • vodi evidencije o svim dobrima na teritoriji Grada čije se korištenje dodjeljuje po osnovu Zakona o koncesijama, kao i naknadama koje Grad ostvaruje po osnovu istih dobara;
 • vodi registre samostalnih privrednika, poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i evidenciju privrednih društava koji posluju na teritoriji Grada;
 • predlaže odgovarajuće mjere u cilju podsticanja razvoja poduzetništva u oblasti samostalnog privređivanja i ostalih privrednih djelatnosti na području Grada;
 • obavlja poslove robnih rezervi;
 • predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u gazdovanju i upravljanju poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, te vrši kontrolu racionalnog korištenja istih;
 • vodi brigu o prirodnim, poljoprivrednim i šumskim resursima Grada i razvoju programa o unapređenju stanja u ovoj oblasti;
 • obavlja poslove iz oblasti lokalnog i ekonomskog razvoja iniciranjem i učestvovanjem u izradi planova, analiza, programa i projekata od interesa za Grad;
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju u poslovnim zonama;
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Grada, a koji su u nadležnosti Službe;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama;
 • provodi politiku Grada utvrđenu Strategijom razvoja, te učestvuje u izradi i provođenju akcionih planova i programa rada i provodi akcione planove i programe rada;
 • razvija projektni pristup i izrađuje projekte kojima Grad aplicira prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima;
 • razvija projektni pristup realizacije razvojnih prioriteta na nivou Grada;
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata Grada;
 • koordinira izradu Strategije razvoja Grada i programiranja razvoja jedinice lokalne samouprave i učestvuje u izradi strateških dokumenata Grada;
 • osigurava usklađenost budžetskog planiranja i Programa javnih investicija (PJI) s razvojnim prioritetima Grada, a koji je je u nadležnosti Službe;
 • definiše poticajne mehanizme za finansiranje razvojnih prioriteta i učestvuje u razradi i implementaciji projekata utvrđenih u Strategiji razvoja Grada u saradnji s nadležnim institucijama, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
 • vrši pripremu, planiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Evropske unije, te drugih međunarodnih izvora finansiranja;
 • učestvuje u procesima pripreme Plana implementacije (1+2) u procesima usaglašavanja izrade budžeta i plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.