Služba za privredu i upravljanje razvojem

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu istih evidencija;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • predlaže odgovarajuće mjere u cilju podsticanja razvoja poduzetništva u oblasti samostalnog privređivanja i ostalih privrednih djelatnosti na području grada;
 • obavlja poslove robnih rezervi;
 • upravlja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada;
 • vrši nadzor nad radom javnih preduzeća čiji je osnivač Grad;
 • prati stanje u preduzećima prema kojima obaveze i ovlaštenja vlasnika po osnovu državnog kapitala vrši Grad;
 • vrši poslove na privatizaciji gradskih poslovnih prostora i druge imovine Grada u skladu sa zakonom;
 • prati privatizacijske procese na području Grada i predlaže odgovarajuće mjere u cilju postizanja i nadzora tih procesa;
 • vrši statističke poslove od interesa za Grad;
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Grada i razvoju programa o unapređenju stanja u ovoj oblasti;
 • prati izvršavanje svih kapitalnih projekata koje vodi Grad u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
 • obavlja poslove iz oblasti lokalnog i ekonomskog razvoja iniciranjem i učestvovanjem u izradi planova, analiza, programa i projekata od interesa za Grad, te vršenjem poslova pripreme, praćenja i realizacije investicionih i drugih projekata od strane Grada, Kantona i drugih subjekata;
 • obezbjeđuje koordinaciju sa nadležnim organima i institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata;
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Grada;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama;
 • provodi politiku Grada utvrđenu određenom Strategijom, te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • razvija projektni pristup i izrađuje programe kojima Grad aplicira prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima;
 • razvija projektni pristup realizacije razvojnih prioriteta na nivou Grada;
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;
 • obezbjeđuje izradu aplikacije po standardnim procedurama za finasiranje projektnih prijedloga Grada;
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata Grada;
 • stara se o naplati prihoda iz svoje nadležnosti;
 • prati izvršavanje kapitalnih projekata iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima, te po okončanju projekta dostavlja Službi za finansije dokumentaciju o stavljanju investicije u upotrebu;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.