Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite, stambenih poslova i društvenih djelatnosti;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti  socijalne zaštite, stambenih poslova i društvenih djelatnosti;
 • vodi obračune i odgovarajuće evidencije iz oblasti socijalne zaštite, stambenih poslova i društvenih djelatnosti;
 • vrši obračun i pripremu isplata za korisnike iz oblasti socijalne zaštite;
 • rješava o statusnim pitanjima raseljenih lica i izbjeglica i  pruža potrebne informacije u vezi prava i obaveza;
 • vodi evidenciju i vrši kontrolu korištenja stanova kojima raspolaže Grad;
 • vodi evidenciju i kontrolu upravljanja i rješava pitanja iz oblasti upravljanja i održavanja stambenih zgrada;
 • stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz ovih oblasti na području Grada;
 • učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, te prati i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o svim raseljenim licima uz saradnju sa drugim službama;
 • osigurava usklađenost budžetskog planiranja i Programa javnih investicija (PJI) s razvojnim prioritetima Grada, a koji je je u nadležnosti Službe;
 • obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti brige o djeci i mladima,  obrazovanja, odgoja, kulture, fizičke kulture i sporta;
 • provodi politike u oblasti suradnje lokalne zajednice i nevladinog sektora;
 • vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad i Gradsko vijeće, a iz nadležnosti rada Službe;
 • vrši nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlaštenja u oblastima društvenih djelatnosti;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.