Socijalna zaštita

Iz djelokruga socijalne zaštite uposlenici Službe obavljaju poslove po sljedećim oblastima:

Socijalna zaštita

 • Prate propise iz oblasti socijalne zaštite
 • Prate problematiku rada ustanova iz oblasti socijalne zaštite čiji je osnivač Grad Zenica
 • Obrađuju zahtjeve ustanova iz oblasti socijalne zaštite za dodjelu sredstava iz Budžeta grada namijenjenih za socijalnu zaštitu
 • Sarađuju sa ustanovama socijalne zaštite i resornim kantonalnim ministarstvom u vezi provođenja zakona iz oblasti socijalne politike i zaštite
 • Pružaju pomoć strankama u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite

Civilni sektor/NVO sektor

 • Sprovode politiku u oblasti nevladinog sektora na lokalnom nivou u saradnji sa vladinim i nevladinim organizacijama, udruženjima građana, njihovim asocijacijama i pojedincima
 • Prate rad nevladinih organizacija po programima i projektima koji se finansiraju iz Budžeta grada
 • Obrađuju zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta grada namijenjenih za projekte nevladinog sektora, neprofitnim organizacijama i pojedincima
 • Sarađuju sa predstavnicima nevladinog sektora, udruženjima građana, njihovim asocijacijama i pojedincima

Civilne žrtve rata

 • Obavlaju poslove zaštite civilnih žrtava rata iz okvira nadležnosti Službe
 • U saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom pripremaju rješenja o priznavanju prava civilnim žrtvama rata
 • Pripremaju izvještaje o broju korisnika i iznosu sredstava iz federalnog i kantonalnog budžeta
 • Sarađuju sa udruženjima koja okupljaju članove i porodice civilnih žrtava rata

Raseljene osobe

 • Prate i proučavaju stanje u oblasti povratka i repatrijacije raseljenih osoba i izbjeglica i vrše razmjenu podataka na kantonalnom i federalnom nivou
 • Vode i ažuriraju evidenciju korisnika kolektivnog smještaja (useljenja, iseljenja) i evidenciju korisnika različitih vidova pomoći raseljenih osoba i izbjeglica
 • Staraju se o funkcionisanju kolektivnog smještaja i zadovoljavanju potreba korisnika smještaja
 • Provode aktivnosti iz programskih opredjeljenja i planova povratka raseljenih i izbjeglih osoba
 • Učestvuju kod izrade odgovarajućih projekata u funkciji povratka raseljenih osoba i kod odabira korisnika donacija za obnovu kuća-stanova povratnika
 • Vrše nadzor nad obimom i kvalitetom obnove stambenih jedinica povratnika i vode evidenciju o uništenoj imovini, procjeni štete i predlaganju obnove u funkciji povratka vlasnika te imovine
 • Pružaju stručnu pomoć oko izrade i kompletiranja podnesaka raseljenim osobama i izbjeglicama, izdaju dokaze o realizovanim povratcima i popunjavaju prijave za dobrovoljni povratak
 • Sarađuju sa srodnim službama drugih općina, udruženjima povratnika i drugim vladinim i nevladinim organizacijama po pitanjima od značaja za povratak