Služba za urbanizam

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • izvršava poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju prenesene na gradske organe uprave;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i vodi propisane službene evidencije;
 • izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu istih evidencija;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti prostornog uređenja;
 • priprema i prati izradu prostorno-planske dokumentacije;
 • obavlja vještačenja za potrebe organa uprave i drugih pravnih subjekata;
 • stara se o naplati prihoda iz svoje nadležnosti;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.