Služba za urbanizam

Služba vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti prostornog uređenja;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti (izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti/lokacijskoj informaciji, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata);
 • priprema prostorno plansku dokumentaciju i prati provođenje iste;
 • izrađuje urbanističko-tehničke uslove i vrši pregled projektne dokumentacije iz oblasti visokogradnje, niskogradnje, komunalne i saobraćajne infrastrukture;
 • predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku način korištenja javnih površina i utvrđivanje naknada za korištenje iste, te izdaje odobrenja za korištenje javnih površina;
 • stara se o ubiranju budžetskih sredstava za poslove iz nadležnosti Službe;
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima, te priprema propise i druge opće akte i analitičko-informativne i druge materijale;
 • daje mišljenja kod izrade akata koje izrađuju nadležne institucije Kantona i Federacije iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
 • obavlja poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju prenesene na gradske organe uprave;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • daje mišljenja za potrebe organa uprave i drugih pravnih subjekata;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.