Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana, te preduzima druge upravne mjere i radnje određene zakonom i podzakonskim propisima;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti cestovne infrastrukture, vodoprivrede i mjesnih zajednica;
 • vrši poslove redovnog i investicionog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nerazvrstanih cesta od interesa za Grad;
 • vrši poslove redovnog održavanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i pripadajuće opreme cestovne infrastrukture i pripadajućih objekata
 • vrši poslove održavanja vodotoka II kategorije, sanaciju i rekonstrukciju lokalnih vodovoda i kanalizacione mreže
 • vrši poslove iz oblasti saobraćaja koji su joj zakonom dati u nadležnost
 • vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadležnosti službe;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti cestovne infrastrukture, vodoprivrede i mjesnih zajednica;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije projekata cestovne infrastrukture i vodoprivrede, te ostalih projekata iz nadležnosti službi;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima iz svih oblasti za koje je nadležna Služba;
 • osigurava usklađenost budžetskog planiranja i Programa javnih investicija (PJI) s razvojnim prioritetima Grada, a koji je je u nadležnosti Službe;
 • vrši nadzor nad radom javnih preduzeća (JP Vodovod i kanalizacija, JP Grijanje, JP Parking) i koordiniranje njihovih aktivnosti;
 • donosi rješenja u prvostepenom postupku i ostale potrebne odluke;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjene zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe građana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih stručnih tijela mjesnih zajednica;
 • vodi evidencije o bitnim pokazateljima stanja u mjesnim zajednicama i aktivnostima koje se poduzimaju;
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove obezbjeđenja neposrednog učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga rada organa mjesnih zajednica;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.