Stručna služba Gradskog vijeća

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • vrši poslove pripremanja i organizovanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • pruža stručnu i drugu neophodnu pomoć radnim tijelima Gradskog vijeća;
 • priprema prijedloge programa i planova rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i prati realizaciju istih;
 • priprema prijedloge općih i drugih akata za potrebe Gradskog vijeća;
 • izrađuje zaključke Gradskog vijeća i prati njihovu realizaciju;
 • priprema materijale za izbor, imenovanja i razrješenja u okviru nadležnosti Gradskog vijeća;
 • obezbjeđuje blagovremeno, uredno i potpuno dostavljanje materijala vijećnicima, odnosno izvoda materijala o kojima raspravlja i odlučuje Gradsko vijeće;
 • pruža i obezbjeđuje stručnu pomoć i informacije koje su potrebne vijećnicima u vršenju njihove funkcije;
 • razmatra i rješava složenije predstavke i obrade prijedloga i inicijativa za izmjenu propisa;
 • vrši lektorisanje svih materijala koji se razmatraju na sjednicama Gradskog vijeća, te prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće;
 • vrši poslove snimanja sjednica Gradskog vijeća i vođenja potrebnih evidencija;
 • evidentira i čuva dokumentaciju Gradskog vijeća;
 • vrši određene protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Gradskog vijeća;
 • utvrđuje i priprema „Službene novine Grada Zenica“;
 • učestvuje u izradi trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe s uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije razvoja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.