Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   40.sjednica, 27.08.2019
Na osnovu prava iz Člana 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice upućujem slijedeću inicijativu: 1. Inicijativa za upućivanje pisma namjere Gradske uprave Zenica prema menadžmentu Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica i Federalnom ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u cilju preuzimanja dijela zemljišta koji pripada KPD Zenica u cilju izgradnje parkinga u naselju Meokušnice. Obrazloženje: Već nekoliko puta na sjednicama GV je aktuelizirana problematika stacionarnog saobraćaja u naselju Meokušnice ali se po tom pitanju ništa nije poduzelo niti promjenilo.Pokušaj pronalaska strateških partnera koji bi finansirali izgradnju podzemnih i nadzemnih garaža nailazi na problem zbog nedostatka prostora za tu namjenu.Nekoliko puta prije je spomenuta ideja stavljanja u funkciju izgradnje paking dijela zemljišta koji se nalazi u tom naselju a pripada Kaznenoporavnom zavodu Zenica. Prema podacima koje smo dobili sa web stranice Katastar.ba,KPD Zenica raspolaže sa približno cca. 17.500 m2 površine na katstraskim parcelama k.č. 3730/1 i k.č. 3731/1 u katastarskoj općini Zenica II koje lokalizaciji pripadaju naselju Meokušnice. Predlažemo da Gradonačelnik Fuad Ksumović formira pregovarački tim ispred Gradske uprave koji bi pokušao pronaći najbolje rješenje u obostranu korist i Grada Zenice i Kaznenopopravnog zavoda Zenica a najviše građana Zenice koji žive u ovom naselju. Postoji određeni broj neusaglašenih pitanja između Grada Zenice i KPD Zenica koji bi uz korektan dijalog mogli rezultirati pozitivnim ishodom. Neka od tih pitanja su i ograda oko KPD-oma koja je pomjerena prilikom izgradnje GGM-a a na čiju se rekonstrukciju obavezala prethodna Gradska uprava.Jedan od problema jeste i visina komunalne naknade koju je dužan uplaćivati KPD-om Gradu Zenici gdje je ta naknada izmjenama Odluke iz 2017.godine povećana za više od 10 puta za dijelove zavoda koji se bave radnom terapijom osuđenika. Mišljenja sam da sva ova gore navedena pitanja možemo riješiti na obostrano zadovoljstvo. Ukoliko odgovor Gradske uprave bude pozitivan,čemu se iskreno nadamo istu inicijativu u Federalnom parlamentu prema Ministrastvu pravde FBIH ćemo uputiti preko zastupnika Senaida Begića koji se u punom kapacitetu stavio na raspolaganje za potrebe Grada Zenice.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila:(Gradonačelniku putem Službe kabineta Gradonačelnika),Služba za urbanizam,Služba za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina,Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica. Odgovor Službe za Urbanizam: Uvidom u Regulacioni plan "Mokušnice"("Službene novine Grada Zenica"broj:5/16) utvrđeno je da je na dijelu parcele k.č.3730/1 k.o. Zenica II planirana izgradnja dvojnog stambeno-poslovnog objekta spartnosti Po+P+4+Pk sa podzemnom garažom. Parcela k.č.3731/1 k.o. Zenica II nije u obuhvatu Regulacionog plana "Mokušnice", a prema Urbanističkom planu Grada Zenica, sa aspekta namjene površine,predmetna parcela nalazi se u zoni rekreativnog zelenila kao tampon zona između zone kolektivnog stanovanja i površine koju koristi za rad Kaznenopopravni zavod Zenica. Odgovor Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina dostavlja Mišljenje broj: 04/12-49-18882/19 dana 18.09.2019. godine: Podneskom broj: 12-49-18882/19 od 30.08.2019. godine dostavili ste ovoj Službi inicijativu vijećnika Almira Babajića kojom se od strane Gradske uprave Zenica traži upućivanje pisma namjere prema Federalnom ministarstvu pravde i upravi Kaznenopopravnog zavoda Zenica u svrhu preuzimanja dijela zemljišta koje pripada istom zavodu za potrebe izgradnje parkirališta u naselju Meokušnice. U vezi sa traženim obavještavamo vas da je ova služba mišljenja da je postupak preuzimanja dijela predmetnog zemljišta moguća samo ukoliko je izgradnja parkirališta predviđena Regulacionim planom za odnosno područje, a ukoliko nije, nužno je pristupiti izmjeni postojećeg Regulacionog plana Meokušnice ili pak utvrđivanje općeg interesa za izgradnju parkirališta. Napominjemo da bi gore navedeni akti trebali poslužiti kao osnov za bilo kakve rasprave sa federalnim institucijama.